A la Fundació Eveho treballem en l’atenció socio-educativa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o en risc d’estar-ne. Ho fem sobretot a través del Serveis Residencials, Programes i Projectes. L’objectiu del qual és acompanyar-los en els seus itineraris d’autonomia, que els porti a una plena emancipació, amb igualtat de condicions.

Es lideren per una entitat i un equip de professionals que dissenyen processos de vida amb caràcter resilient, capacitador, esperançador, preventiu, alegre i democràtic i alhora generen sinergies amb l’entorn i treball en xarxa per donar una resposta de més qualitat al futur de nois i noies.

Centres Residencials

Les persones ateses en els nostres serveis residencials són infants, adolescents i joves tutelats i extutelats. Responen a diferents tipologia segons Cartera de Serveis Socials, com són: Centres Residencial d’Atenció Educativa (CRAEs), Pisos d’autonomia (LLARs) de 16 a 18 anys, Residències i Programes d’Inserció Laboral (PILs) per a joves entre 16 i 21 anys.

Els nostres  espais residencials són significants en l’ambient cuidat, acollidor i familiar des d’un acompanyament respectuós, d’empatia, d’estimació i afecte. Una metodologia  de treball basada en la participació activa tenint inherent els drets i deures que els hi corresponen. L’objectiu és que creixin des de la llibertat i es sentin estimats i protagonistes de la seva pròpia història.

Programes

Els programes que es duen a terme a l’entitat responen a accions transversals que completen l’acció socio-educativa de les persones ateses als serveis residencials i projectes, en relació a:

La inserció laboral a través del programa T-Feina,

La promoció del voluntariat de joves d’àmbit nacional i internacional a través de la T-Voluntariat, i

Les accions de cultura i oci que es fan a través del programa T-Jove.

Projectes

Els projectes que gestiona Fundació Eveho estan adreçats a joves fins als 25 anys.  Són essencials per la inclusió social i la recuperació d’itineraris d’emancipació amb garanties, com són:

PS360ºT: Projecte Sostre d’atenció a joves sense llar a Tarragona (PS360ºT).

IMEX: Itineraris d’Emancipació d’Èxit (Enfortiment Personal, Referent d’Emancipació i Inserció Laboral – Econnecta’t).

ITOS: Itinirari d’OportunitaTS.

KA2 (E-venture): Promoció de l’emprenedoria de joves amb menors oportunitats a Europa.

BucoliCAT: afavorir la repoblació socio-econòmica de l’àrea rural de Catalunya, acompanyant processos d’emancipació de persones joves extutelades.

TRFO: Programa de Treball i Formació.

DIKAIA

La nostra empresa d’inserció, DIKAIA, treballa per oferir oportunitats d’integració a persones, especialment a joves tutelats i ex-tutelats, que tenen especials dificultats en l’accés al mercat laboral.   Pretén donar resposta a la falta d’oportunitats laborals per a aquests joves, a través de la inserció en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que li permetin accedir al mercat laboral ordinari.  

Realitzem la nostra tasca a partir d’un procés de selecció, en el qual es valora l’actitud del jove, els seus interessos, i si ha adquirit el nivell òptim de competències per poder iniciar el seu procés d’inserció laboral. Realitzem diverses formacions perquè adquireixin coneixement sobre el mercat laboral i la seva ocupació, i posteriorment l’acompanyament durant tot l’itinerari d’inserció sòcio-laboral.  

Cada jove té la seva particularitat, i adaptem la nostra intervenció a les seves necessitats i demandes. Avaluem quin és el seu punt de partida, a través del diagnòstic ocupacional, i realitzem un seguiment educatiu per tal de reforçar i millorar les seves habilitats, per realitzar correctament la seva feina, i capacitar-lo per accedir al mercat laboral ordinari de forma autònoma i eficient. 

Plantegem conjuntament amb els i les joves els seus objectius laborals, les accions, i la seva temporalitat, i els dotem de les eines necessàries per assolir-los.  

Creem aliances amb empreses les quals ens ofereixen oportunitats i treballem conjuntament amb elles, per construir un mercat laboral amb responsabilitat social, més just i igualitari.

ARKE

L’oficina tècnica de projectes ARKE, es va crear a principis de l’any 2021 amb l’objectiu de fer recerca de noves fonts de finançament i captació de recursos privats i/o públics, per ampliar les activitats de la Fundació, i possibilitar l’elaboració de projectes específics i innovadors que contribueixin a reforçar el procés d’autonomia i emancipació d’infants, adolescents i joves que atenem.

L’equip que la forma té experiència acumulada en el sector. A més a més, comptem amb una àmplia xarxa de cooperació: departaments públics, entitats socials, empreses i professionals del sector, que ens permet establir col·laboracions per desenvolupar els projectes.
Actualment s’estan gestionant projectes vinculats a fons europeus, estatals, autonòmics i locals.