A la Fundació Eveho comptem amb serveis residencials integrals per a l’atenció de la infantesa, adolescència i joventut tutelada i extutelada, de procedència nacional i migrant, en diferents territoris d’àmbit català, en les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona.

Els serveis residencials atenen a població menor d’edat tutelada i derivada de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) i població major d’edat extutelada derivada de l’ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat).

Els serveis residencials que gestionem són:

  • CRAEs: Centres Residencials d’Atenció Educativa per a infants i adolescents.
  • LLARs: pisos d’autonomia per a adolescents.
  • RESIDÈNCIES DE JOVES I PILs: programes d’inserció laboral per a joves.
  • PAJ: Pisos Assistits per Joves.

CRAES

LLARS D'AUTONOMIA

RESIDENCIES DE JOVES

PILS

PISOS ASSISTITS JOVES