Empresa d'Inserció:

GENERAMÉS és una Empresa d’Inserció d’instal·lació i manteniment de panells fotovoltaics, sistemes de climatització aerotèrmica i geotèrmica, i punts de recàrrega de vehicles. 

Empresa d’Inserció destinada a la prestació de serveis en el sector de l’energia solar fotovoltaica, a través de l’ocupació de les persones que necessiten acompanyament cap a l’inserció sociolaboral. 

La prestació de serveis va dirigida tant a llars particulars amb consciència en l’ús d’energies netes, com a institucions i empreses que aposten pel estalvi energètic en benefici dels recursos naturals i renovables.

Formació professional: millora continua i especialitzada de les competències bàsiques,  tècniques i transversals que incrementen els coneixements de les persones treballadores. 

Emancipació joves: itinerari empoderador cap a la vida adulta a través la capacitació i la transferència de coneixements per a què esdevinguin ciutadans actius i de ple dret a la societat en què viuen. 

Inserció sociolaboral: oferir un servei d’orientació, acompanyament i suport a la inserció definint un projecte professional que afavoreixi l’accés al mercat laboral ordinari a col·lectius que necessitin accés al mercat laboral.

Empresa d'inserció:

La nostra empresa d’inserció, DIKAIA, treballa per oferir oportunitats d’integració a persones, especialment a joves tutelats i ex-tutelats, que tenen especials dificultats en l’accés al mercat laboral.   Pretén donar resposta a la falta d’oportunitats laborals per a aquests joves, a través de la inserció en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que li permetin accedir al mercat laboral ordinari.  

Realitzem la nostra tasca a partir d’un procés de selecció, en el qual es valora l’actitud del jove, els seus interessos, i si ha adquirit el nivell òptim de competències per poder iniciar el seu procés d’inserció laboral. Realitzem diverses formacions perquè adquireixin coneixement sobre el mercat laboral i la seva ocupació, i posteriorment l’acompanyament durant tot l’itinerari d’inserció sòcio-laboral.

Cada jove té la seva particularitat, i adaptem la nostra intervenció a les seves necessitats i demandes. Avaluem quin és el seu punt de partida, a través del diagnòstic ocupacional, i realitzem un seguiment educatiu per tal de reforçar i millorar les seves habilitats, per realitzar correctament la seva feina, i capacitar-lo per accedir al mercat laboral ordinari de forma autònoma i eficient. 

Plantegem conjuntament amb els i les joves els seus objectius laborals, les accions, i la seva temporalitat, i els dotem de les eines necessàries per assolir-los.  

Creem aliances amb empreses les quals ens ofereixen oportunitats i treballem conjuntament amb elles, per construir un mercat laboral amb responsabilitat social, més just i igualitari.