Marc legal

Legislació aplicable a les fundacions

Codi civil: Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

Transparència – Específic per fundacions àmbit Catalunya:

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública DOGC núm 6780, del 31/12/2014 

Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de les activitats declarades d’utilitat pública DOGC núm. 7707, de 17/09/2008 (i correcció d’errades). 

Igualtat: Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones 

Laboral:

RESOLUCIO TFS/2786/2017,  del 27 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació Conveni Col·lectiu d’Acció Social i d’altres de risc per als anys 2013-18. 

Real Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

Llei 31/1995, del 8 de noviembre, de prevenció de riscos laborals. 

Llei 54/2003, del 15 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

LOPD: Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre de protecció de dades personals i drets digitals. 

Informació Institucional

Òrgans de Govern: Patronat

Balanç social

Aquí podeu descarregar el Balanç Social

Escriptures vigents

Codi de Bon Govern

Informe de Bon Govern

Memòries

Dades econòmiques

Despeses per centres de cost 2021

Ingresos:

Auditoria

Responsabilitat i Sostenibilitat

Codi Ètic

Organització, Prevenció i Polítiques d'Igualtat

Organigrama