Marc legal

Legislació aplicable a les fundacions

Codi civil: Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

Transparència – Específic per fundacions àmbit Catalunya:

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública DOGC núm 6780, del 31/12/2014 

Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de les activitats declarades d’utilitat pública DOGC núm. 7707, de 17/09/2008 (i correcció d’errades). 

Igualtat: Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones 

Laboral:

RESOLUCIO TFS/2786/2017,  del 27 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació Conveni Col·lectiu d’Acció Social i d’altres de risc per als anys 2013-18. 

Real Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

Llei 31/1995, del 8 de noviembre, de prevenció de riscos laborals. 

Llei 54/2003, del 15 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

LOPD: Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre de protecció de dades personals i drets digitals. 

Informació Institucional

Òrgans de Govern: Patronat

Balanç social

Aquí podeu descarregar el Balanç Social

Escriptures vigents

Aquí podeu descarregar les Escriptures vigents

Codi de Bon Govern

Aquí podeu descarregar el Codi de Bon Govern

Informe de Bon Govern

Aquí podeu descarregar el Informe de Bon Govern

Memòries

Aquí podeu descarregar la Memòria 2020

Dades econòmiques

Patrimoni net

Centres de cost

Origen dels fons

Auditoria

Responsabilitat i Sostenibilitat

Codi Ètic

Aquí podeu descarregar el Codi Ètic

Organització, Prevenció i Polítiques d'Igualtat

Organigrama