Portada » Blog » Reforma del Reglament Llei d’Estrangeria: nou horitzó, més drets

Reforma del Reglament Llei d’Estrangeria: nou horitzó, més drets

 

Gaël Gere | Jurista | Becari en Fundació Eveho | 📧 gael.gere@eveho.eu

Després de més d’un any, la proposta del Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions per a reformar part del Reglament de la Llei d’Estrangeria sobre el règim de joves no acompanyats i extutelats va ser finalment aprovada. Aquesta reforma facilitarà en gran mesura els tràmits als/les joves per a renovar els seus permisos de residència i accedir al mercat laboral.

 

Paraules clau: Reglament de la llei d’Estrangeria; joves no acompanyats; joves ex-tutelats; MENA; JIEX.

Joves no acompanyats, tutelats i ex-tutelats  

En primer lloc, hem d’entendre els conceptes clau essencials per a la comprensió total en context; què signifiquen les paraules “no acompanyats”, “tutelats” i “ex-tutelats”.  

No acompanyat es refereix al menor d’edat que és apàtrida, estranger, qui entra a Espanya sense companyia adulta o que està sense cap familiar o responsable adult al país. Són anomenats MENA en forma abreujada, encara que aquestes sigles han estat utilitzades de manera pejorativa per diferents sectors polítics.

Tutelat es refereix a la persona menor d’edat en situació de desemparament personal, social i/o patrimonial que no pot cuidar-se. El menor pot ser nacional o migrant i el tutor pot ser una persona física o jurídica facultada. El tutelat es torna ex-tutelat quan ha complert la majoria d’edat.

L’origen del problema 

Després d’una sentència de 2019 va haver-hi un canvi d’interpretació del Reglament de la Llei d’Estrangeria sobre el règim de joves no acompanyats i ex-tutelats, que va causar l’enduriment de les condicions imposades als MENA i JIEX per a renovar el seu permís de residència per a quedar-se al país i treballar.  

Així, el canvi d’interpretació de la normativa, entorpia en el procés dels joves per a renovar la seva residència a l’hora d’assolir els 18 anys. Tràmits administratius i requisits econòmics pesats els impedien sol·licitar la renovació. En efecte, els joves que complien la majoritat d’edat havien d’atenir-se a un requisit molt rígid, que era el d’aconseguir una feina de dia amb durada mínima d’un any, condició imprescindible per a la possibilitat de renovar el permís. 

El requisit previ per sol·licitar renovació del permís sempre era demostrar mitjans de vida. Abans de la sentència, s’admetien diverses fonts de mitjans econòmics, però el jutge va decidir que “ara els diners que acreditin els joves per acomplir el requisit no pot procedir de prestacions públiques ni ajudes socials”. Per tal raó, els joves havien de demostrar mitjans de vida pròpia equivalents al 100% del IPREM – l’Índex dels Mitjans de Vida Nacional – que és de 540€ al mes, per a poder renovar el permís per primera vegada i de mitjans de vida pròpia equivalent a 400% del IPREM, que és de 2100€ al mes aproximadament, per a poder renovar el permís una segona vegada. 

Ferran Rodríguez, director de la Fundació Eveho i president de FEPA, en el seu moment va resumir la situació perfectament: “Als ex-tutelats, com han estat nens menors tutelats, se’ls aplicaven matisos. Entenem que un nen, un adolescent, quan acompleix els 18 anys no està preparat per a emancipar-se, i això ho sabem pels joves catalans. Per als joves que han migrat sols és encara més complicat, perquè no tenen a ningú”.

Un raig d’esperança per als joves  

Ara, tractarem únicament els canvis sobre els requisits econòmics que solucionaran la situació crítica en què els joves es trobaven, en relació a l’exigència de demostrar mitjans de vida pròpia molt alts – d’un import “gairebé impossible per a qualsevol jove a Espanya, sigui espanyol o estranger’’ – que apareixen en la reforma del Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions 

 D’ara endavant, aquests requisits s’atenuen: els joves han de demostrar ara que posseeixen mitjans de vida de 490€ – per referència a l’Ingrés Mínim Vital unipersonal – i aquests ingressos poden provenir “d’una ocupació, del sistema social o d’una altra mena d’ajudes”. Així els joves podran tenir la possibilitat de renovar la seva residència gairebé de la mateixa forma que abans.  

El Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions prediu que aquesta solució podrà beneficiar a més de 15.000 migrants MENA i JIEX i que evitarà que “caiguin en la irregularitat sobrevinguda i en situacions d’exclusió social”. Haurem de constatar els beneficis de la reforma aviat, fer seguiment, però en qualsevol cas això promet ajudar a aquests joves estrangers i incloure’ls com a membres plens de la societat.

Quins canvis comporta la reforma del Reglament d’Estrangeria per a les persones joves ex-tutelades?  

Resum del Reial Decret 903/2021, de 19 d’octubre, pel qual es reforma el reglament 557/2011 de la llei d’estrangeria en relació al règim jurídic de menors estrangers i joves ex-tutelats.  

Article 196: 

Es redueix el termini perquè l’Oficina d’Estrangeria iniciï el procediment de documentació dels menors tutelats a 90 dies (abans era de 9 mesos).  

Articles 196 i 197:  

S’incrementa la vigència de totes les autoritzacions a 2 anys, renovables per períodes de 2 anys (si es mantenen els requisits), i de la renovació durant la minoria d’edat a 3 anys de vigència, tret que correspongui una autorització de residència de llarga durada. 

Article 196:  

Totes les autoritzacions de residència habiliten a treballar a partir dels 16 anys i es mantindrà una vegada compleixin els 18.  

 Articles 197 i 198:  

Per a les renovacions es redueix l’acreditació de mitjans econòmics suficients a una quantia mínima més adequada, tenint com a indicador l’Ingrés Mínim Vital (469,93 euros al mes actualment) i es permet que es computi els ingressos procedents d’una ocupació o del sistema social.

Article 198: 

Aquells que arriben als 18 anys sense documentar, accediran a una autorització per circumstàncies excepcionals per a residir i treballar per compte d’altri i compte propi amb els mateixos requisits esmentats anteriorment. 

Articles 197 i 198:  

En tots els casos, es tindran en compte els informes sobre esforç d’integració.  

Articles 196, 197 i 198:  

En els casos que no poden obtenir el passaport, s’eximeix de l’exigència d’acta notarial per a la cèdula d’inscripció i es substitueix per un informe de l’entitat de protecció de menors.  

Entrada en vigor:  

Aplicació als 20 dies de publicar-se en el BOE (20 d’octubre de 2021). Aquells joves ex-tutelats d’entre 18 i 23 anys podran beneficiar-se de la nova situació, si han perdut la seva residència i es troben indocumentats, o si van estar tutelats i mai han pogut documentar-se. També s’apliqués a les sol·licituds en tràmit i a aquells que han renovat la residència no lucrativa, per a canviar a residència i treball. 

 

Referències:

Reglament de la llei d’Estrangeria, Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009. 

Reglament de la llei d’Estrangeria, ibídem. 

Ex-tutelats – Presentació: Conceptes (2021). Associació Marroquina per a la Integració d’Immigrants. Disponible en https://www.extutelados.es/ (consultat el 15 d’octubre 2021). 

Ex-tutelats – Presentació: Conceptes, ibidem. 

Conceptes Jurídics (2021). Tutela: Dret civil. Disponible en https://www.conceptosjuridicos.com/tutela/ (consultat el 18 d’Octubre 2021). 

Ex-tutelats – Presentació: Conceptes, op. cit. 

Menors estrangers/as no acompanyats (MENA).  

Conceptes Jurídics (2021). Tutela: Dret civil. Disponible en https://www.conceptosjuridicos.com/tutela/ (consultat el 18 d’Octubre 2021). 

Codi civil d’Espanya, Reial decret de 24 de juliol de 1889, Arts. 211 i 212 (Espanya). 

Ex-tutelats – Presentació: Conceptes, op. cit. 

Joves Immigrants Ex-tutelats/as (JIEX). 

Espanya. Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa, Secció Cinquena). Sentència núm. 110/2019 d’1 de febrer 2019. 

Alemany, M. (2021). Els adolescents i joves migrants tindran més dificultats per a obtenir el permís de residència. Catalunya Press. Disponible en https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2036522/jovenes-solos-migrados-tendran-dificultades-obtener-permiso-residencia (consultat el 18 d’octubre 2021). 

Sánchez, G. (2021). Per què el nou reglament d’estrangeria és tan important per a milers de menors i joves immigrants. Eldiario.es. Disponible en https://www.eldiario.es/desalambre/nuevo-reglamento-extranjeria-importante-miles-menores-jovenes-inmigrantes_1_8411741.html (consultat el 25 d’octubre 2021).  

Sánchez, G. (2021), ibidem. 

María Alemany, op. cit. 

María Alemany, op. cit. 

María Alemany, op. cit.. 

Fundació Privada Eveho.  

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits.  

María Alemany, op. cit. 

Sánchez, G. (2021). op. cit. 

Sánchez, G. (2021), op. cit.  

Agència EFE (2021). Els principals canvis del Reglament d’Estrangeria per a joves migrants. Heraldo.es. Disponible en https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/20/principales-cambios-reglamento-extranjeria-jovenes-migrantes-1527845.html?autoref=true (consultat el 25 d’octubre 2021).  

Infografia FEPA