AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE 

Aquest avís legal regula l’accés i utilització del servidor web fundacioeveho.eu que posa a disposició dels usuaris/es d’internet interessat/s en la seva activitat, serveis i continguts. (Contacte: 937275078 | eveho@eveho.eu). 

En compliment de l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) l’informem que la titularitat d’aquest lloc web pertany a la Fundació Eveho amb domicili a C/ de l’Estrella – 08201, Sabadell, amb CIF núm. G62670203. 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB 

L’accés i navegació per aquest web és gratuït. La utilització del web li atorgarà la condició d’usuari/ària, que implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses al present avís legal en la versió publicada per la Fundació Eveho en el moment en què vostè visiti el lloc web. Si no està d’acord amb les presents condicions d’ús o decideix no acceptar-les, haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web o utilitzar-lo. 

La Fundació Eveho es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del web, així com tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi el web llegeixi atentament aquest avís legal. 

OBLIGACIONS COM A USUARI/ÀRIA 

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del nostre web i tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present avís legal i es compromet a mantenir el degut respecte als altres usuaris/es. 

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referència a través del nostre web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquest avís legal, que resultin contràries als drets i interessos de la Fundació Eveho, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions. 

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessàries per a la subscripció als nostres butlletins o les nostres activitats. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a la Fundació Eveho com a tercers. 

L’usuari/ària que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a la Fundació Eveho o a tercers. 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS I EXCLUSIÓ DE GARANTIES 

Els continguts publicats al nostre web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, la Fundació Eveho realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l’anterior, la Fundació Eveho no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a l’existència d’errors o omissions en les informacions contingudes al web. 

L’usuari/ària exonera la Fundació Eveho de qualsevol responsabilitat derivada de les interrupcions de disponibilitat del web, ja siguin per mal funcionament del servidor, de les infraestructures de comunicació o del software i hardware utilitzats per a la navegació. Per tant, l’usuari/ària exclou a la Fundació Eveho de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del web. 

La Fundació Eveho no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari/ària o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari/ària visitant en l’accés als continguts del web. 

La Fundació Eveho posa a la disposició dels usuaris/es enllaços i banners amb la finalitat de facilitar-los la cerca i/o accés a la informació disponible a internet. Aquests poden conduir a altres llocs web gestionats per tercers, sobre els quals la Fundació Persona i Valors no exerceix cap mena de control ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts. 

La incorporació d’un enllaç al web no es pot considerar una recomanació als usuaris/es perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l’usuari/ària. En conseqüència, la Fundació Eveho exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del nostre web. 

La Fundació Eveho es compromet únicament a suprimir del web, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponen amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’usuari/ària. 

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquest web, així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de la Fundació Eveho i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre lloc web, tenint en tot cas la Fundació Eveho els permisos necessaris per a la seva utilització. 

La posada a disposició de l’usuari/ària de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari del web titularitat de la Fundació Eveho, els seus associats o els seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’usuari/ària, tret que s’indiqui expressament el contrari. 

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda al lloc web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. La Fundació Eveho es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present avís legal, o del nostre web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

RESPONSABLE 

  • Nom: Fundació Eveho 
  • NIF: G62670203 
  • Telèfon: 937275078 
  • E-mail: eveho@eveho.eu 
  • Seu social: C/ de l’Estrella 157 – 08201, Sabadell

FINALITAT                       

Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

  • Contacte: Un màxim de tres anys. 
  • Voluntariat: Mentre es mantingui la condició de voluntari/ària. 
  • Donacions: Mentre es mantingui la condició de soci/sòcia. 
  • CV’s: Es conserven durant un any.

Legitimació:  Consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat. 

Destinataris:  Hi ha cessió de dades a la Fundació Eveho en cas d’enviament de currículums vitae i comunicació. 

No hi ha cap mena de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions. 

DRETS      

Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes. 

Dret de rectificació de dades personals inexactes o incompletes. 

Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal. 

Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal. 

Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar. 

Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte. 

Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable. 

CONTACTE 

Telèfon: 937275078 | eveho@eveho.eu | C/ de l’Estrella 157 – 08201, Sabadell